3. De organisatie van het onderwijs


3.1 Groepering:
Onze school bestaat uit 9 jaargroepen.
Onderbouw:
Groep 1: jongste kleuters
Groep 1/2: jongste en oudste kleuters
Groep 2: oudste kleuters
Groep 3
Groep 4
Middenbouw:
Groep 5/6
Groep 6
Bovenbouw:
Groep 7
Groep 8

Op onze school werken:
- directieleden
- groepsleerkrachten
- interne begeleiders (I.B.)
- conciërge

Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften

Opvang in de groep
Leerlingen met leerproblemen worden zoveel mogelijk opgevangen in de eigen groep.
De intern-begeleider begeleidt het leerproces.
Deze opvang wordt verder beschreven in hoofdstuk 4.

Opvang buiten de groep
Soms is het nodig, om kinderen nog meer aandacht te geven. Dit is bij ons onder andere het geval met Duitstalige
leerlingen, die helemaal geen Nederlands praten en/of verstaan, leerlingen met grote taal- en leesproblemen en
kinderen met een specifiek rekenprobleem. (zie ook hoofdstuk 4 ).

3.2 De samenstelling van het team
Directietaken:   Wim de Groot: directeur en projectleider fusie Durpel/Gracht
                            Annemie Förster-Goebbels: adj. directeur
Groep 1:             Marlies Wijnen.
Groep 1/2:         Mia Werry, Els Pelzer (vr)
Groep 2:             Marcia Coenen-Smeijsters, Nancy Schmitz-Senden (vr).
Groep 3:             José Schins-Haagen, Cindy Kapel (vr)
Groep 4:             Joyce Vorstedt, Lio (sept. t/m jan.) Charlotte Wetzels
Groep 5/6:         Annemie Laval, Louise Hanraets (di en do.)
Groep 6:             Charles Bemelmans, Annemie Förster-Goebbels (ma.)
Groep 7:             Joop Paffen, Louise Hanraets (wo.)
Groep 8:             Marian Schrijnemaekers, Tom Pluijmen (do. en vr.)

Interne begeleider:      Denise Wetzels

Bedrijfshulpverleners:  Annemie Förster-Goebbels, Marian Schrijnemakers, Joop Paffen.

3.3 De activiteiten voor de kinderen

Activiteiten voor het jonge kind
In de groepen 1, 2 en 3 proberen we zoveel mogelijk uit te gaan van de leef- en ervaringswereld van de kinderen.
In de kring wordt er met de kinderen over allerlei onderwerpen gepraat. Ze maken spelenderwijs kennis met letters
en cijfers en boeken en teksten. De kinderen moeten echt betrokken raken bij alles wat er op school gebeurt.
Ze werken met materiaal, waarmee ze velerlei ervaring kunnen opdoen. Deze ervaring kunnen ze ook kwijt in
expressieactiviteiten (Tekenen, knutselen, bewegen, muziek.)
Verder is er in schooljaar 2008-2009 Speelplezier en Wereldspel opgestart. (groep 1 t/m 4).
Peuterspeelzaal de Bromtol (ook gevestigd in ons gebouw) biedt Speelplezier aan onder de naam “Moeliejaan”
als project voor V.V.E. (Voor en Vroegschoolse Educatie).

Basisvaardigheden
In groep 3 wordt lezen, rekenen en schrijven aangeleerd volgens een methode. Ook hier wordt nog veel aandacht besteed
aan de leef-en ervaringswereld van het kind.
De basisvakken lezen, schrijven en rekenen gaan in de hogere groepen een steeds grotere rol spelen.
Een belangrijk onderdeel bij het lezen is het studerend-lezen en maatjeslezen.
Bij Speelplezier (gr. 1-2: Unit 1) hebben we dit jaar voor de volgende thema’s gekozen:
1. Samen spelen. 2. Dierentuin. 3. Sinterklaas. 4. Kerstmis. 5. We spelen een prentenboek.
6. Carnaval. 7. Eten en drinken. 8. Pasen en lente. 9. Circus. Enkele thema's worden samen met de P.S.Z. voorbereid.
Bij Wereldspel (gr. 3-4: Unit 2): Werkt aan de thema's van Veilig leren lezen in het stramien van wereldspel.
Bij Alles in 1 (gr. 7-8: Unit 3 en 4):
1. Dieren, 2. Afrika/Azië, 3. Mensen, 4. Gouden Eeuw, 5. Kunst.
Alles in 1 omvat de vakken: Begrijpend lezen, Spelling, W.O., Engels en creatieve vakken. Rekenen komt apart aan de orde. Bij begrijpend lezen werken we tevens met Nieuwsbegrippen. (als extra aanbod om begrijpend lezen completer te maken).
Om Ned. Taal extra aandacht te geven, werken wij met de methode Alles apart, waarin hoofdzakelijk begrijpend lezen, spelling en grammatica aan de orde komen.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij nu in voldoende mate tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.
Vanzelfsprekend komen er nog andere vakken aan bod. Denk daarbij bijvoorbeeld aan godsdienst en verkeer
(in groep 7 verkeersexamen).
Gymnastiek en zwemmen zijn een vast onderdeel van het lesprogramma.
Op school hanteren wij bovendien de methode “Beter omgaan met jezelf en de ander”.
Deze methode is bedoeld voor de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden.

Cultuureducatie
Er worden regelmatig lessen verzorgd door de muziekschool.
Een voorbeeld hiervan is "Klinkend perspectief". (o.l.v. Jan Vink).
De overheid biedt nu de mogelijkheid om dit in het lesprogramma op te nemen.
Cultuureducatie zal in de toekomst een vast onderdeel blijven van ons lesprogramma.

Opvang Duitstalige leerlingen
In onze wijk wonen veel Duitse gezinnen. Als gevolg daarvan bestaat onze schoolbevolking voor een groot deel uit Duitse kinderen.
Onze school heeft zich ten doel gesteld, om voor een zo snel mogelijke integratie zorg te dragen. Het op zo kort mogelijke
termijn beheersen van de Nederlandse taal komt daarbij op de eerste plaats.
Met deze aanpak hebben wij tot nu toe veel succes gehad.
Dit alles komt natuurlijk ook ten goede aan de Kerkraadse kinderen, die voor een deel “tweetalig” zijn opgevoed.
Zie ook het hoofdstuk over de zorg aan onze leerlingen en het thema: Euregioschool

3.4 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw
Het aantal groepslokalen is 9
De school heeft 1 speellokaal.
Grenzend aan de gemeenschapsruimte bevindt zich de ruimte waar de I.B-er zijn werk verricht.
Dit is tevens de orthotheek (de verzameling van materialen voor de speciale opvang van onze kinderen).
De school heeft verder boven een ruimte, die wordt gebruikt door de logopediste en de leerkrachten in de zorgverbreding.
Verder is er een personeelskamer (koffiekamer) en een directiekamer.
Voor de lessen lichamelijke opvoeding wordt er gebruik gemaakt van de aan de school grenzende gymzaal. (Eigendom van de gemeente).

In enkele lokalen van de voormalige kleuterschool is de jeugdbibliotheek* gevestigd.
De school maakt daarvan één middag per week (op de donderdagmiddag) gebruik.
In het kader van ons leesverbetertraject, willen wij u vragen om de kinderen vooral te stimuleren om te lezen.

*De schoolbibliotheek (met een enorme voorraad aan prachtige boeken) levert een onmisbare bijdrage aan het leesgenot
van uw kinderen en bevordert ongetwijfeld het lezen in het algemeen.
Zoals u waarschijnlijk weet wordt de bibliotheek "gerund" door vrijwilligers.
Door verhuizingen, schoolverlatende kinderen en/of andere persoonlijke omstandigheden kunnen wij
momenteel weer een aantal vrijwilligers goed gebruiken.
Sterker nog, bij onvoldoende vrijwilligers wordt het voortbestaan van de bibliotheek ernstig bedreigd.
De bibliotheek is geopend op de donderdagmiddag onder schooltijd.
Wilt u ons een handje komen helpen en/of is uw interesse gewekt neem dan contact op met de school:
tel. 045-5413053, vraag eventueel naar Annemie Förster-Goebbels, geef een briefje af op school,
of ........... loop gewoon eens even binnen op de donderdagmiddag.

                                                                                 


Klik op de knop "Menu" voor een lijst van hoofdstukken en klik dan het hoofdstuk aan dat u wilt bekijken.